background

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia br.

Z dniem 31 marca 2022 r. wygasa dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie oraz wygasają umowy dzierżawy obwodów łowieckich, które zostały zawarte przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Z dniem 1 kwietnia br. gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich będą mogli prowadzić Ci dzierżawcy, którzy zawarli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z właściwymi regionalnymi dyrektorami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo właściwymi starostami.

Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie polowania na podstawie rocznych planów łowieckich możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji zwierzyny i zatwierdzeniu rocznych planów łowieckich przez właściwych nadleśniczych w terminach określonych w art 8b ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie, oraz po wydaniu myśliwym upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały przekazane na zebraniu w dniu 29 marca br.

Łowczy KŁ Orlik w Szczecinie

Karol Alenkowicz